فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

12: قدر و منزلت امام علیه السلام

قال المفید:
و کان المأمون قد شغف بأبی جعفر علیه السلام لما رأی من فضله مع صغر سنه و بلوغه فی العلم و الحکمة و الأدب و کمال العقل مالم یساوه فیه احد من مشایخ أهل الزمان فزوجه ابنته ام الفضل و حملها معه الی المدینة، و کان متوفراً علی اکرامه و تعظیمه و اجلال قدره.
مرحوم شیخ مفید گوید:
مأمون نسبت به امام جواد علیه السلام بی نهایت علاقه پیدا کرده بود، به خاطر برتری او در علم و حکمت و ادب و عقل که هیچ یک از بزرگان زمانش با او هم طراز نبود، به همین جهت دخترش ام الفضل را به عقد او در آورد و او را همراه امام علیه السلام به مدینه فرستاد. مأمون در احترام و اکرام و حفظ موقعیت امام بسیار کوشا بود.
ارشاد: 619

13: شبیه موسی و عیسی علیه السلام

قال الرضا علیه السلام لاصحابة:
قد ولد لی شبیه موسی بن عمران، فالق البحار و شبیه عیسی بن مریم قدست ام ولدته، قد خلقت طاهرة مطهرة.
امام رضا علیه السلام به اصحابش فرمود:
برای من فرزندی متولد شد که شبیه موسی بن عمران است که دریاها را شکافت و مانند عیسی بن مریم که مادرش مقدس و پاک و پاکیزه او را به دنیا آورده بود.
بحارالانوار 50: 15 ح 19

14: امام و شکاکان

قال ابن شهر آشوب:
و کان علیه السلام شدید الادمة فشک فیه المرتابون، و هو بمکة فعرضوه علی القافه فلما نظروا الیه خروا لوجوههم سجداً ثم قاموا فقالوا:
یا ویحکم أمثل هذا الکوکب الدری و النور الزاهر، تعرضون علی مثلنا؟
ابن شهر آشوب گوید:
امام جواد علیه السلام شدیداً گندمگون بود. شکاکان در مورد او زمانی که در مکه بود تردید کردند و او را به قیافه شناسان عرضه کردند. هنگامی که قیافه شناسان به او نگاه کردند به سجده افتادند سپس برخاستند و گفتند: وای بر شما! آیا این ستاره دری و نور درخشنده را بر همانند ما عرضه می کنید؟
مناقب آل ابی طالب 4: 387