فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

7: لباس امام در نماز

عن علی بن مهزیار:
رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام یصلی الفریضة و غیرها فی جبة خز طاروی و کسانی جبة خز.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را دیدم که نماز واجب و غیر واجب را در لباس خز (3) طاروی (4) می خواند و مرا هم جبه خز پوشاند.
وسائل الشیعه 3: 26 ح 2.

8: جایگاه امام جواد علیه السلام

کان یقول له الرضا علیه السلام:
الصادق ، و الصابر، و الفاضل، و قرة أعین المؤمنین و غیظ الملحدین.
امام رضا علیه السلام اوصاف امام جواد را چنین بیان می کرد:
او راستگو، صبور و بردبار، دارای فضیلت، نور چشم مؤمنان و مایه خشم کفار است.
مستدرک عوالم العلوم 23: 27

9: بی همتای زمان

کان الناس یقولون فیه:
اعجوبة اهل البیت، نادرة الدهر، و بدیع الزمان و عیسی الثانی و ذو الکرامات، و المؤید بالمعجزات و سلالة رسول الله...
مردم در مورد امام جواد علیه السلام چنین می گفتند:
اعجوبه خاندان پیامبر، نادره روزگار، شخصیت بی همتای زمان، عیسای دوم،داری کرامات، تأیید شده با معجزات و سلاله رسول خدا و....
مستدرک عوالم العلوم 23: 29