فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

6: عظمت امام علیه السلام

قال المأمون:
و أما ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام قد اخترته لتبریزه علی کافة أهل الفضل فی العلم و الفضل مع صغر سنه، و الا عجوبة فیه بذلک، و أنا أرجو ان یظهر للناس ما قد عرفته مننه، فیعلموا أن الرأی ما رأیت فیه.
مأمون عباسی (ضمن پاسخ به ایرادهایی که از او می گرفتند) گوید:
امام جواد را که من (برای دامادی خودم) برگزیدم برای برتری اوست بر تمام اهل علم و فضیلت با اینکه کم سن و سال است و شگفتیهایی در او وجود دارد، امیدوارم آنچه را من از او شناخته ام برای مردم آشکار شود و بدانند حق، همان چیزی است که من درباره او اعتقاد دارم.
ارشاد مفید: 621

7: لباس امام در نماز

عن علی بن مهزیار:
رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام یصلی الفریضة و غیرها فی جبة خز طاروی و کسانی جبة خز.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را دیدم که نماز واجب و غیر واجب را در لباس خز (3) طاروی (4) می خواند و مرا هم جبه خز پوشاند.
وسائل الشیعه 3: 26 ح 2.

8: جایگاه امام جواد علیه السلام

کان یقول له الرضا علیه السلام:
الصادق ، و الصابر، و الفاضل، و قرة أعین المؤمنین و غیظ الملحدین.
امام رضا علیه السلام اوصاف امام جواد را چنین بیان می کرد:
او راستگو، صبور و بردبار، دارای فضیلت، نور چشم مؤمنان و مایه خشم کفار است.
مستدرک عوالم العلوم 23: 27