فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل سی و سوم: ارکان نماز، قنوت

آیات:

197 - قنوت فروتنی است

حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا لله قانتین؛
در انجام همه نمازها (به خصوص) نماز وسطی (نماز ظهر) کوشا باشید، برای خدا قیام کنید، در حالی که دعا کننده هستید.
(سوره بقره، آیه 238)