جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1953 - فلسفه دو سجده

قال علی - علیه السلام -:
انه سئل ما معنی السجدة الاولی قال: تأویلها اللهم انک منها خلقتنا یعنی من الارض، و تأویل رفع رأسک: و منها اخرجتنا و السجدة الثانیة: و الیها تعیدنا و رفع رأسک و منها تخرجنا تارة اخری؛
از امام علی (ع) از فلسفه اول سؤال شد، فرمود: سجده اول به این معنا است که خدایا! اصل ما از خاک است و معنای سر برداشتن از سجده این است که خدایا! ما را از خاک خارج کردی و معنای سجده دوم این است که خدایا! دوباره ما را به خاک برمی گردانی و سر برداشتن از سجده دوم، به معنای این است که خدایا! یک بار دیگر در قیامت از خاک بیرونمان خواهی کرد.
(المحجةالبیضاء، ج 1، ص 391)

1954 - زمین برای سجده گاه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً؛
همانا زمین برای من سجده گاه و پاک کننده قرار داده شده.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 593)

1955 - پاداش سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من مسلم یسجد لله سجدة الا رفعه بها درجة و حط بها عنه خطیئة؛
هیچ مسلمانی برای خدا سجده به جا نمی آورد مگر این که خدا یک درجه مقام او را بالا برده، یک گناه از نامه عملش محو می کند.
(المحجة البیضاء، ج 345)