فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1939 - فلسفه سجده بر خاک

قال علی - علیه السلام -:
و لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغراً؛
هنگامی که انسان نماز می خواند، ساییدن گونه ها به خاک نشانه تواضع و گذراندن اعضاء شریف بر زمین دلیل کوچک و حقارت است.
(نهج البلاغه، خطبه 192)

1940 - نزدیک ترین حالت بنده به پروردگار

قال الصادق - علیه السلام -:
اقرب ما یکون العبد الی الله - عزوجل - و هو ساجد، قال الله، عزوجل -: واسجد و اقترب؛
نزدیک ترین حالت بنده به خداوند بزرگ وقتی است که در سجده است خداوند فرمود: سجده کن و تقرب جوی.
(روضة المتقین، ج 2، ص 38)

1941 - روح سجده

قال الصادق - علیه السلام -:
و السجود النفسانی فراغ القلب من الفانیات و الاقبال بکنه الهمة علی الباقیات و خلع الکبر و الحمیة و قطع العلائق الدنیویة و التحلی بالخلائق النبویة؛
سجده نفسانی (که روح سجده است) رها بودن دل از امور فناپذیر و روی آوردن با تمام وجود به امور جاودان و کندن کبر و تعصب بیجا و قطع همه علایق دنیوی و آراسته شدن به اخلاق نبوی است.
(غرر الحکم، ج 2، ص 165، چاپ دانشگاه)