فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1923 - سجده و رحمت الهی

قال علی - علیه السلام -:
لو یعلم المصلی ما یغشاه من الرحمة لما رفع رأسه من السجود؛
اگر نمازگزار بداند که چقدر از رحمت (خداوند تعالی) او را فرا گرفته است، سرش را از سجده برنمیدارد.
(غررالحکم، ص 261)

1924 - سجده شکر به پاس توفیق الهی

قال الصادق - علیه السلام -:
انما یسجد المصلی سجدة بعد الفریضة لیشکر الله تعالی فیها علی ما من به علیه من اداء فرضه و ادنی ما یجزی ء فیها شکر الله مرات؛
سزاوار است که نمازگزار به پاس توفیق خدایی در به جای آوردن نماز واجب، سجده شکر به جای آورد و حداقل ذکر سجده، گفتن سه بار شکر الله است.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 348)

1925 - ثواب سجده شکر

قال الصادق - علیه السلام -:
ایما مؤمن سجد لله سجدة لشکر نعمة فی غیر صلاة، کتب الله به بها عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات فی الجنان؛
هر مؤمنی در غیر از حال نماز سجده شکری جهت نعمتی به جای آورد، خداوند به آن خاطر ده حسنه برای او بنویسد و ده گناه از نامه عملش پاک کند و ده درجه برای او در بهشت بالا ببرد.
(ثواب الاعمال، ص 83)