فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1907 - آثار سجده بر پیشانی

قال الباقر - علیه السلام -:
کان لابی - علیه السلام - فی موضع سجوده اثار ناتئة و کان یقطعها فی السنة مرتین فی کل مرة ثفنات فسمی ذاالثفنات لذلک؛
پدرم در جایگاه سجودش آثاری برآمده داشت و در سال دو بار آنها را می برید و در هر بار پنج پینه داشت، لذا به نام ذاالثفنات (دارای پینه ها) نامیده شد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 161)

1908 - خواب رفتن در حال سجده

عن الرضا - علیه السلام - قال:
اذا نام العبد و هو ساجد، قال الله - عزوجل - للملائکة: انظروا الی عبدی قبضت روحه و هو فی طاعتی؛
چون بنده در حال سجده به خواب رود، خداوند - عزوجل - به فرشتگان گوید: بنده ام را ببینید روحش را در حال اطاعتم قبضه کردم.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)

1909 - سجده امام رضا - علیه السلام - در توفان

جاءت ریح و انا سجد، و جعل کل انسان یطلب موضعاً و انا ساجد ملح فی الدعاء علی ربی - عزوجل - حتی سکنت؛
در سجده بودم که باد (سختی) وزید و هر کس به دنبال پناهگاهی می گشت و من همچنان در سجده بر خدایم می نالیدم تا هوا آرام شد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)