فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1879 - سجده بر ریگها

عن علی بن جعفر عن موسی بن جعفر - علیه السلام - قال:
سألته عن الرجل یسجد علی الحصاة فلایمکن جبهته من الارض، قال: یحرک جبهته حتی یمکن و ینحی الحصاة عن جبهته ولایریفع رأسه؛
کسی بر ریگها سجده می کند و پیشانی او بر زمین قرار نمی گیرد حکمش چیست؟ فرمود: آن قدر پیشانی را حرکت دهد تا بر زمین جای گیرد و ریگها را از پیشانی کنار زند و (در عین حال) سرش را از زمین برندارد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 129)

1880 - هفت موضع سجده

عن الصادق عن ابیه - علیهما السلام - قال:
یسجد ابن ادم علی سبعة اعظم: یدیه و رجلیه و رکبتیه و جبهته؛
امام صادق (ع) از پدرش نقل می فرماید: فرزند آدم، با هفت استخوان (موضع) سجده می کند: دو دست، دو پا، دو زانو، پیشانی اش.
(بحارالانوار، ج 85، ص 134)

1881 - سجده زن

عن علی بن جعفر عن اخیه - علیه السلام -:
سألته عن المرأة اذا سجدت یقع بعض جبهتها علی الارض و بعضها یغطیه الشعر هل یجوز؟ قال: لا حتی تضع جبهتها علی الارض؛
زنی به سجده می رود و قسمتی از پیشانی اش روی زمین (خاک یا هرچه سجده بر آن صحیح است) قرار می گیرد و قسمتی را موی سر مانع می شود آیا درست است؟ فرمود: نه تا آنگاه که پیشانی را بر زمین بگذارد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 130)