فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1864 - سجده طولانی و وعده بهشت

مر بالنبی - صلی الله علیه و آله - رجل و هو یعالج بعض حجراته. فقال: یا رسولا الله! الا اکفیک؟ فقال: شأنک فلما فرغ. قال له رسول الله - صلی الله علیه و آله -: حاجتک؟ قال: الجنة. فاطرق رسول الله - صلی الله علیه و آله - ثم قال: نعم، فلما ولی قال له: یا عبدالله! اعنا بطول السجود؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - مشغول تعمیر یکی از اتاقهایش بود. رهگذری بر او گذشت و عرض کرد: یا رسول الله اجازه می دهید شما را در این کار یاری کنم؟ پیامبر (ص) فرمود: اختیار با خودت هست و آن مرد به کمک پیامبر (ص) شتافت هنگامی که از کار دست کشیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه حاجتی داری؟ مرد جواب داد: بهشت را. پیامبر صلی الله علیه و آله مکثی کرد و سپس به او قول بهشت داد و چون مرد به راه افتاد فرمود: ای بنده خدا! ما را در تحقق این وعده، با سجده های طولانی ات کمک کن.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)

1865 - نزدیکی به خدا با سجده های پنهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما تقرب العبد الی الله بشی ء افضل من سجود خفی؛
هیچ بنده ای به خدایش به چیزی بهتر از سجده پنهانی نزدیک نشده است.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)

1866 - مدت سجده امام کاظم (ع)

کان موسی بن جعفر - علیه السلام - یسجد بعد ما یصلی فلا یرفع رأسه حتی یتعالی النهار؛
امام موسی کاظم (ع) بعد از نماز صبح به سر سجده می گذارد و تا برآمدن خورشید در میان آسمان سر از سجده برنمی داشت.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)