فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1860 - محبوب ترین حالات نزد خدا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من حالة یکون علیها العبد احب الی الله تعالی من ان یراه ساجداً یعفر وجهه فی التراب؛
هیچ حالتی از بنده، نزد خدای تعالی، محبوب تر از این نیست که بنده را در حال سجده (و در حالی که صورتش را بر خاک گذاشته است) ببیند.
(کنزالعمالت ج 7، ص 290، ص 18928)

1861 - اعطای درجه و آمرزش گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من عبد یسجد الله سجدة الا رفعة الله تعالی له بها درجة، و حط عنه بها خطیئة؛
هرگاه بنده ای خدا را سجده کند، خداوند به پاداش آن سجده درجه ای به او عطا کرده و گناهی از او می آمرزد.
(کنز العمال، ج 7، ص 290، ح 18928)

1862 - پالایندگی سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا سجد العبد طهر سجوده ما تحت جبهته الی سبع ارضین؛
آن گاه که بنه به سجده می رود سجده اش از زیر پیشانی تا هفت طبقه از زمین را پاک می گرداند. (این مطلب اشاره به عظمت نماز و پالایندگی آن دارد).
(کنزالعمال، ج 7، ص 291، ح 18934)