فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1859 - حرام بودن آتش بر جایگاه سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود، حرم الله - عزوجل - علی النار، ان تأکل اثر السجود؛
آتش (دوزخ) تمام اعضای فرزند آدم را می خورند، مگر جایگاه سجده ها را که خداوند - تبارک و تعالی - بزرگ آن را بر آتش حرام کرده است.
(کنزالعمال ت ج 7، ص 287، ح 18911)

1860 - محبوب ترین حالات نزد خدا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من حالة یکون علیها العبد احب الی الله تعالی من ان یراه ساجداً یعفر وجهه فی التراب؛
هیچ حالتی از بنده، نزد خدای تعالی، محبوب تر از این نیست که بنده را در حال سجده (و در حالی که صورتش را بر خاک گذاشته است) ببیند.
(کنزالعمالت ج 7، ص 290، ص 18928)

1861 - اعطای درجه و آمرزش گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من عبد یسجد الله سجدة الا رفعة الله تعالی له بها درجة، و حط عنه بها خطیئة؛
هرگاه بنده ای خدا را سجده کند، خداوند به پاداش آن سجده درجه ای به او عطا کرده و گناهی از او می آمرزد.
(کنز العمال، ج 7، ص 290، ح 18928)