فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1875 - اثر سجده بر پیشانی

قال علی - علیه السلام -:
انی لاکره للرجل ان تری جبهته جلحاء لیس فیها شی ء من اثر السجود؛
من دوست ندارم برای مردی که پیشانی اش صاف باشد و اثر سجود (حالت برآمدگی که از کثرت سجود ظاهر می شود) بر آن دیده نمی شود.
(بحارالانوار، ج 71، ص 345)

1858 - ریزش گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان العبد اذا قام یصلی اتی بذنوبه کلها، فوضعت علی رأسه و عاتقه فکلما رکع او سجد تساقطعت عنه؛
هرگاه بنده ای به نماز می ایستد، گناهانش بر سر و گردنش نهاده می شوند و هر بار که او رکوع و سجود کند به همان اندازه از گناهانش کاسته می شود.
(کنز العمال، ج 7، ص 287، ح 18908)

1859 - حرام بودن آتش بر جایگاه سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود، حرم الله - عزوجل - علی النار، ان تأکل اثر السجود؛
آتش (دوزخ) تمام اعضای فرزند آدم را می خورند، مگر جایگاه سجده ها را که خداوند - تبارک و تعالی - بزرگ آن را بر آتش حرام کرده است.
(کنزالعمال ت ج 7، ص 287، ح 18911)