فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

185 - شاهد اعمال

الذی یریک حین تقوم، و تقبلک فی الساجدین؛
همان کسی که تو را به هنگامی که (برای عبادت) برمی خیزی، می بیند و حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند.
(سوره شعراء، آیات 219 و 218)

186 - سجده و پرستش برای خدا

فاسجدوا لله و اعبدوا:
برای خدا سجده کنید و او را پرستش نمایید.
(سوره نجم، آیه 62)

187 - سجده و دوری از تکبر

انما یؤمن بایاتنا الذین ذکروا بها خروا سجداً و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون؛
تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنها یادآوری شود به سجده می افتد و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جای می آورند و تکبر نمی کنند.
(سوره سجده، آیه 15)