فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

182 - سجده همه خلایق

الم تر ان الله یسجد له من فی السموات و من فی الارض و الشمس والقمر و النجوم والجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب؛
آیا ندیدی که سجده می کنند برای خداوند تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان، و بسیاری از مردم امام بسیاری ابا دارند و فرمان عذاب درباره آنها حتمی است.
(سوره حج، آیه 19)

183 - مساجد از آن خداست

و ان السماجد لله فلا تدعوا مع الله احداً؛
و این که مساجد از آن خدا است، در این مساجد احدی را با خدا نخوانید.
(سوره جن، آیه 18)

184 - سجده فرشتگان

و لله یسجد ما فی السموات و ما فی الارض من دابة و الملائکة و هم لا یستکبرون؛
(نه تنها سایه ها بلکه) تمام آنچه در آسمانها و در زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین فرشتگان برای خدا سجده می کنند و هیچ گونه تکبری نمی ورزند.
(سوره نحل، آیه 49)