فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل سی و دوم: ارکان نماز، سجده

آیات:

178 - سجده آسمان و زمین

و لله یسجده من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً و ضلالهم بالغدو والاصال؛
همه آنها که در آسمانه و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه های آنها هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند.
(سوره رعد، آیه 15)