فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1838 - رکوع و سجود امام صادق - علیه السلام -:

روی ابان بن تغلب:
انه عد علی الصادق - علیه السلام - فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة؛
ابان بن تغلب تسبیح امام صادق (ع) را در رکوع و سجودش شماره کرد، که شصت تسبیح بود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 109)

1839 - رکوع و سجود صحیح و کامل

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لکل حسنة سبع مائة، و ذلک قول الله تبارک و تعالی و الله یضاعف لمن یشاء فأحسنوا اعمالکم التی تعملونها لثواب الله، فقلت له: و ما الاحسان؟ قال: فقال: اذا صلیت فاسحن رکوعک و سجودک و اذا صمت فتوق کل ما فیه فساد صومک و اذا حججت فتوق ما یحرم علیک فی حجک و عمرتک قال: و کل عمل تعمله فلیکن نقیاً من الدنس؛
آنگاه که مؤمن عملش را درست به جای آورد، خداوند عمل او را چند برابر می کند و برای هر حسنه ای هفتصد برابر پاداش می دهد، چرا، که خداوند فرمود: و خداوند برای هر کسی که بخواهد می افزاید. پس اعمالی که برای پاداش خدا انجام می دهید، درست به جای آورید، راوی گوید: پرسیدم: احسان چیست؟ فرمود: هنگامی که نماز می خوانی، رکوع و سجود را درست انجام بده، و وقتی روزه می گیری، از هر چیزی که آن را تباه می سازد، خود را نگاه دار، و هنگامی که حج می گزاری، از هر چیزی که در حج و عمره بر تو حرام است پرهیز کن، و در ادامه نیز فرمود: هر عملی که انجام می دهی، باید از هر پلیدی پاک بماند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 116)

1840 - تعداد تسبیح در رکوع و سجود

قال الصادق - علیه السلام -:
اقل ما یجب من التسبیح فی الرکوع و السجود فثلاث تسبیحات لابد منها یکون فی خمس صلوات مائة و ثلاث و خمسون تسبیحة ففی الظهر ست و ثلاثون، و فی العصر ست و ثلاثون و فی المغرب سبع و عشرون و فی المعتمة ست و ثلاثون و فی الفجر ثمان عشرة؛
کمترین چیزی که در تسبیح رکوع و سجود لازم است گفتن سه بار، تسبیح است و باید آنها را گفت که در پنچ نماز، یک صد و پنچاه و سه تسبیح گفته می شود. پس در نماز ظهر، سی و شش و در نماز عصر سی و شش و در نماز مغرب، بیست و هفت در نماز عشاء، سی و شش و در نماز صبح، هیجده بار گفته خواهد شد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 117)