فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

177 - ذکر سجده

سبح اسم ربک الاعلی:
نام پروردگار بلند مرتبه ات را تسبیح کن.
(سوره اعلی آیه 1)

احادیث:

1785 - رکوع کامل

قال الباقر - علیه السلام -:
من اتم رکوعه لم یدخله وحشة القبر؛
هر کس که رکوعش تمام و کامل باشد، دچار وحشت قبر نمی شود.
(مواعظ العددیه، ص 243)