فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

176 - ذکر رکوع

فسبح باسم ربک العظیم:
پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن.
(سوره واقعه، آیه 74)

177 - ذکر سجده

سبح اسم ربک الاعلی:
نام پروردگار بلند مرتبه ات را تسبیح کن.
(سوره اعلی آیه 1)

احادیث: