فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل سی ویکم ا: رکان نماز، رکوع

آیات:

170 - رکوع با رکوع کنندگان

و اقیمواالصلوة و اتوا الزکوة و ارکعوا مع الراکعین؛
نماز را برپای دارید و زکات بدهید و رکوع کنید با رکوع کنندگان.
(سوره بقره آیه 43)