فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1776 - سوره توحید و رفع گرفتاری

عن هارون بن خارجة عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من اصابه مرض او شدة و لم یقرأ فی مرضه او شدته ب قل هو الله احد ثم مات فی مرضه او فی تلک الشدة التی نزلت به فهو من اهل النار؛
و از هارون بن خارجه روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس را مرضی یا گرفتاری پیش آید و برای رفع آن قل هو الله احد را نخواند و در آن حادثه بمیرد، اهل آش است.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1777 - تأثیر ترک سوره توحید

عن اسحاق بن عمار، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من مضت له جمعة و لم یقرأ فیها ب قل هو الله احد ثم مات، مات علی دین ابی لهب؛
از اسحاق بن عمار روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس هفته ای بر او بگذرد و سوره قل هو الله احد را (دانسته) در آن (نماز) نخواند و بمیرد، بر دین ابو لهب مرده است.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1778 - سوره توحید و آمرزش گناهان

عن امیرالمؤمنین، - علیه السلام - قال: قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من قرأ قل هو الله احد مأئة مرة حین یأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسین سنة؛
از علی (ع) روایت شده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس هنگام خواب صد بار سوره قل هو الله احد را بخواند، گناه پنجاه سال او آمرزیده شود.
(ثواب الاعمال، ص 288)