فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1768 - سوره همزه

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ ویل لکل همزة فی فرائضه بعد الله عنه الفقر و جلب الیه الرزق، و یدفع عنه میته السوء:

1769 - سوره فیل

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ فی فرائضه الم ترکیف فعل ربک بأصحاب الفیل شهد له یوم القیامة کل سهل و حبل و مدر بأنه کان من المصلین، و ینادی له یوم القیامة مناد: صدقتم علی عبدی قبلت شهادتکم له و علیه، ادخلوه الجنة و لا تحاسبوا فانه ممن احبه و احب عمله؛
از ابوبصیر روایت شده که امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس در نمازهای واجب خود سوره الم ترکیف فعل ربک بأصحاب الفیل؛ را بخواند، شهادت بدهد در قیامت به نفع وی هر دشت و کوه و ریگزاری به اینکه وی از نمازگزان است، و منادی حق ندا دهد، که: راست گفتید درباره بنده من، شهادتتان در حق او پذیرفته گشت او را داخل بهشت گردانید و از او حساب نکشید، زیرا از کسانی است که من او و عملش را دوست میدارم.
(ثواب الاعمال، ص 283)

1770 - سوره ماعون

عن عمرو بن حارث عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة ارایت الذی یکذب بالدین فی فرائضه و نوافله کان فیمن قبل الله - عزوجل - صلاته و صیامه و لم یحاسبه بما کان منه فی الحیاة الدنیا؛
از عمرو بن حارث روایت شده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس سوره ارایت الذی یکذب بالدین را در نمازهای واجب و نافله های خود قرائت کند، از کسانی باشد که خداوند نماز و روزه اش را قبول فرموده و حساب آنچه را (از گناهان) که در دنیا از وی سرزده، نخواهد کشید.
(ثواب الاعمال، ص 284)