فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1761 - سوره بلد

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کان قراءته فی فریضته لا اقسم بهذا البلد کان فی الدنیا معروفاً انه کان من الصالحین، و کان فی الاخرة معروفاً له من الله مکاناً و کان یوم القیامة من رفقاء النبیین و الشهداء والصالحین؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس قرائتش در نمازهای پنجگانه سوره لا اقسم بهذا البلد باشد، در این جهان از شایستگان معروف شود و در جهان دیگر از کسانی باشد که معروف است نزد خدا مکانتی دارند و در آنجا از همدمان و همنشینان پیغمبران و شهیدان و شایستگان خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 277)

1762 - سوره تین

عن شعیب العقر قوفی، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والتین فی فرائضه و نوافله اعطی من الجنة حیث یرضی؛
از شعیب عقر قوفی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در نمازهای واجب یا نافله اش سوره والتین را بخواند، هر کجا از بهشت را که بپسندد بدو خواهند داد.
(ثواب الاعمال،ص 278)

1763 - سوره قدر

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ انا انزلناه فی فریضة من فرائض الله نادی مناد: یا عبد الله غفر الله لک ما مصی فاستأنف العمل؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در یکی از نمازهای واجب سوره انا انزلناه را قرائت کند، منادی حق ندا در دهد: ای بنده خدا! خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزید، عمل از سرگیر.
(ثواب الاعمال،ص 279)