فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1760 - سوره فجر

عن داود بن فرقد، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
اقرؤوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فانها سورة الحسین بن علی - علیه السلام - من قرأها کان مع الحسین - علیه السلام - یوم القیمة فی درجته من الجنة، ان الله - عزوجل - عزیز حکیم؛
از داود بن فرقد روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید، زیرا این سوره متعلق به حسین بن علی (ع) است هر کس آن را قرائت کند، در قیامت با حسین (ع) و در جوار وی و همان درجه ای از بهشت که او منزل گزیده، باشد و خداوند عزیز حکیم است.
(ثواب الاعمال،ص 276)

1761 - سوره بلد

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کان قراءته فی فریضته لا اقسم بهذا البلد کان فی الدنیا معروفاً انه کان من الصالحین، و کان فی الاخرة معروفاً له من الله مکاناً و کان یوم القیامة من رفقاء النبیین و الشهداء والصالحین؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس قرائتش در نمازهای پنجگانه سوره لا اقسم بهذا البلد باشد، در این جهان از شایستگان معروف شود و در جهان دیگر از کسانی باشد که معروف است نزد خدا مکانتی دارند و در آنجا از همدمان و همنشینان پیغمبران و شهیدان و شایستگان خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 277)

1762 - سوره تین

عن شعیب العقر قوفی، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والتین فی فرائضه و نوافله اعطی من الجنة حیث یرضی؛
از شعیب عقر قوفی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در نمازهای واجب یا نافله اش سوره والتین را بخواند، هر کجا از بهشت را که بپسندد بدو خواهند داد.
(ثواب الاعمال،ص 278)