فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1755 - سوره مطففین

عن صفوان الجمال، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ فی الفریضة ویل للمطففین اعطاه الله الامن یوم القیامة من النار و لم تره و لا تراها و لم یمر علی جسر جهنم و لا یحاسب یوم القیامة؛
از صفان جمال روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس که در نماز واجب خود سوره ویل للمطففین را قرائت کند، خداوند در قیامت برات ایمنی از آتش را بدو کرامت فرماید، به قسمتی که نه آتش او را ببیند و نه وی آتش را، و از پلی که روی جهنم است عبور نکند، و حسابش را نکشند.
(ثواب الاعمال،ص 274)

1756 - سوره بروج

عن یونس بن ظبیان، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والسماء ذات البروج فی فرائضه - فانها سورة النبیین - کان محشره و موقفه مع النبیین و المرسلین و الصالحین؛
از یونس بن ظبیان روایت شده که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره والسماء ذات البروج را در نمازهای واجب خویش تلاوت نماید، بدین جهت که این سوره پیغمبران است - در محشر و موقف حساب، با انبیا و فرستادگان و شایستگان خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 274)

1757 - سوره طارق

عن المعلی بن خنیس، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کانت قراءته فی فرائضه بالسماء و الطارق کانت له عند الله یوم القیامة جاه و منزلة و کان من رفقاء النبیین و اصحابهم فی الجنة؛
از معلی بن خنیس روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس که قرائتش در نمازهای واجب سوره والسماء و الطارق باشد، نزد خداوند روز قیامت دارای مقام و منزلتی است، و در بهشت از همدمان پیمبران (ع) و یاران آنها خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 527)