فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1745 - سوره های انفطار و انشقاق

عن الحسین بن ابی العلاء قال: سمعت اباعبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ هاتین السورتین جعلهما نصب عینیه فی صلاة الفریضة و النافلة اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت لم یحجبه الله من حاجته و لم یحجزه من الله حاجز، و لم یزل ینظر (الی الله و ینظر) الله الیه حتی یفرغ من حساب الناس؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس دو سوره اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت را تلاوت کند و این دو را در نمازهای واجب و مستحب نصب عین خود قرار دهد، خداوند او را از خواسته اش محجوب نکند و هیچ چیز بین او و خداوند مانع نشود و پیوسته به کرامات خداوند بنگرد و خدای متعال بدو نظر رحمت افکند تا هنگامی که از حساب مردمان فارغ شود.
(ثواب الاعمال،ص 274)

1755 - سوره مطففین

عن صفوان الجمال، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ فی الفریضة ویل للمطففین اعطاه الله الامن یوم القیامة من النار و لم تره و لا تراها و لم یمر علی جسر جهنم و لا یحاسب یوم القیامة؛
از صفان جمال روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس که در نماز واجب خود سوره ویل للمطففین را قرائت کند، خداوند در قیامت برات ایمنی از آتش را بدو کرامت فرماید، به قسمتی که نه آتش او را ببیند و نه وی آتش را، و از پلی که روی جهنم است عبور نکند، و حسابش را نکشند.
(ثواب الاعمال،ص 274)

1756 - سوره بروج

عن یونس بن ظبیان، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والسماء ذات البروج فی فرائضه - فانها سورة النبیین - کان محشره و موقفه مع النبیین و المرسلین و الصالحین؛
از یونس بن ظبیان روایت شده که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره والسماء ذات البروج را در نمازهای واجب خویش تلاوت نماید، بدین جهت که این سوره پیغمبران است - در محشر و موقف حساب، با انبیا و فرستادگان و شایستگان خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 274)