فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1736 - سوره های ابراهیم و حجر

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة ابراهیم و الحجر فی رکعتین جمیعاً فی کل جمعة لم یصبه فقر ابداً و لا جنون و لا بلوی؛
هر کس سوره ابراهیم و حجر را در رکعت اول و دوم نماز در هر هفته یک بار بخواند هیچگاه تنگدستی و دیوانگی و بلاهای دیگر بدو نرسد.
(سوره ابراهیم رادر رکعت اول، و حجر را در رکعت دوم باید بخواند). (ثواب الاعمل، ص 239)

1737 - سوره دخان

عن ابی حمزة قال: قال ابوجعفر - علیه السلام -:
من قرأ سورة الدخان فی فرائضه و نوافله بعثه الله من الامنین یوم القیمة و اظله تحت عرشه، و حاسبه حساباً یسیراً، و اعطاه کتابه بیمینه؛
هر کس سوره دخان را در نمازهای واجب و نافله های خود بخواند خداوند او را روز قیامت در زمره ایمنان برانگیزد و در سایه عرش خود جای دهد و حسابش را آسان کشد و نامه عملش را به دست راستش دهد.
(ثواب الاعمل، ص 256)

1738 - سوره ق

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
من ادمن فی فرائضه و نوافله قراءة سوره ق وسع الله علیه (فی) رزقه و اعطاه کتابه بیمینه، و حاسبه حساباً یسیراً؛
از ابو حمزه ثمالی روایت شده است که امام باقر - علیه السلام - فرمود: هر کس به خواندن سوره ق در نمازهای واجب و مستحب خویش مداومت کند، خداوند روزی او را فراخ گرداند، و نامه عملش را به دست راستش (که علامت نجات است) بدهد و حساب از او آسان کشد.
(ثواب الاعمال،ص 260)