فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1696 - با ارزش ترین گنج ها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله افرد الامتنان علی بفاتحة الکتاب و جعلها بأزاء القرآن العظیم و ان فاتحة الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش؛
خداوند مخصوصاً بر من منت گذاشت به واسطه نزول فاتحة الکتاب که آن را با کل قرآن برابر قرار داد و سوره حمد با ارزش ترین چیزی است که در گنج های عرش خدا است.
(تفسیر برهان، ج 1، ص 41)

1697 - ثواب قرائت حمد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ایما مسلم قرأ فاتحة الکتاب اعطی من الاجر کانما قرأ ثلثی القرآن و اعطی من الاجر کانما تصدق علی کل مؤمن و مؤمنة؛
هر مسلمانی که یک بار سوره حمد را قرائت کند اجر و ثواب قرائت دو ثلث قرآن به او عطا می شود و گویا به تمام مؤمنین تصدق کرده است.
(مجمع البیان، ج 1، ص 17، چاپ مکتبة الاسلامیة)

1698 - حمد و سوره در نماز

قال الرضا - علیه السلام -:
امر الناس بالقراءة فی الصلوة لئلا یکون القرآن مهجوراً مضیعاً؛
مردم به خواندن حمد و سوره در نماز به این جهت موظف شده اند که قرآن مجید متروک و ضایع نشود.
(من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 84)