فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل سی ام: ارکان نماز، قرائت

آیات:

165 - نحوه قرائت نماز

و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بهاو ابتغ بین ذلک سبیلا؛
و در نماز نه صدا را بسیار بلند و نه بسیار آهسته گردان، بلکه حد متوسط را اختیار کن.
(سوره اسراء آیه، 110)