فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1681 - فلسفه گفتن هفت تکبیر

عن العلل باسناده عن هشام بن الحکم عن ابی الحسن موسی - علیهما السلام - قال:
قلت: لای علة صار التکبیر فی الافتتاح سبع تکبیرات افضل؟ فقال: یا هشام ان لله خلق السموات سبعاً و الارضین سبعاً و الحجب سبعاً فلما اسری بالنبی صلی الله علیه و اله فکان من ربه کقاب قوسین او ادنی رفع له حجاب من حجبه، فکبر رسول الله - صلی الله علیه و آله - و جعل یقول الکلمات التی فی الافتتاح؛ فلما رفع له الثانی کبر فلم یزل کذلک حتی بلغ سبع حجب فکبر سبع تکبیرات. فلذلک العلة تکبر للافتتاح فی الصلوة سبع تکبیرات؛
از کتاب علل الشرایع به سندی که آورده، ازهشام بن حکم روایت کرد که از ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: چرا در افتتاح نماز (گفتن) هفت تکبیر دارای فضیلت بیشتر شده است؟ فرمود: ای هشام، خدا آسمانها را هفت زمینها را هفت و حجابها را هفتگانه آفرید؛ پس چون پیامبر (ص) را به معراج برد و قرب او به پروردگارش به اندازه فاصله دو کمان یا نزدیکتر شد یک حجاب از حجابهایش برداشته شد؛ پیامبر (ص) تکبیر گفت و آغاز نمود به گفتن کلمات افتتاحیه نماز، پس چون حجاب دوم برایش برداشته شود، تکبیر گفت؛ و به همین منوال (گذشت) تا به هفت حجاب رسید؛ پس آن جناب هفت تکبیر گفت بدین علت برای افتتاح نماز هفت تکبیر گفته می شود.
(علل الشرایع، ص 322، باب، 30، حدیث 4)

فصل سی ام: ارکان نماز، قرائت

آیات: