فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

160 - قیام برای عبادت

الذی یریک حین تقوم، و تقبلک فی الساجدین؛
همان کسی که تو را به هنگامی که (برای عبادت) برمی خیزی می بیند و حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند.
(سوره شعراء، آیات 218 و 219)

161 - قیام با خضوع

حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی وقوموا لله قانتین؛
در انجام همه نمازها و نماز میانی (ظهر) کوشش و مواظبت کنید، در حال عبادت و خضوع کنان برای خدا به پا خیزید.
(سوره بقره، آیه 238)