فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل بیست و هشتم: ارکان نماز، قیام

آیات:

160 - قیام برای عبادت

الذی یریک حین تقوم، و تقبلک فی الساجدین؛
همان کسی که تو را به هنگامی که (برای عبادت) برمی خیزی می بیند و حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند.
(سوره شعراء، آیات 218 و 219)