فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1648 - قبله از فرایض نماز

قال علی - علیه السلام -:
و فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله قبلة للانام؛
و (خداوند) حج بیت حرام خود را با شما واجب کرد، بیتی که آن را قبله مردم قرار دارد.
(نهج البلاغه، خطبه 1 - 50)

فصل بیست و هشتم: ارکان نماز، قیام

آیات: