فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

158 - رو کردن به قبله در هر عبادت

قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون:
بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده که در هر عبادت روی به حضرت او آرید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنان که شما را در اول بیافرید، دیگر بار به سویش باز آیید.
(سوره اعراف، آیه 29)

159 - دستور خداوند به موسی (ع)

و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوء القومکما بمصر بیوتاً و اجعلوا بیوتکم قبلة اقیموا الصلوة و بشرالمؤمنین:
و به موسی و برادرانش وحی کردیم که برای قوم خویش خانه هایی را در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایتان را مقابل یکدیگر (و متمرکز) قرار دهید و نماز را برپا دارید و به مؤمنان بشارت ده (که سرانجام پیروز می شوید.).
(سوره یونس، آیه 87)

احادیث: