فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

156 - به سمت قبله نماز بخوانید

و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه الحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون؛
از هر جا (و از هر شهر نقطه ای) خارج شدی (به هنگام نماز) روزی خود را به جانب مسجدالحرام کن، این دستور حقی است از طرف پروردگار تو و خداوند از کردار شما غافل نیست.
(سوره بقره آیه 149)

157 - فلسفه قبله

و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم؛
مشرق و مغرب از آن خداوند است و به هر سو روی کنید خدا آنجا است، به درستی که خداوند بی نیاز و دانا است.
(سوره بقره، آیه 115)

158 - رو کردن به قبله در هر عبادت

قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون:
بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده که در هر عبادت روی به حضرت او آرید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنان که شما را در اول بیافرید، دیگر بار به سویش باز آیید.
(سوره اعراف، آیه 29)