فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

154 - همه جا رو به سوی کعبه کنید

قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضیها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما یعملون:
نگاهای انتظارآمیز تو را به سوی آسمان (برای تعیین قبله نمایی) می بینیم، اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن خشنود باشی، باز می گردانیم، روی خود را به جانب مسجدالحرام کن و هر جا باشید که روی خود را به جانب آن بگردانید و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده است، به خوبی می دانند که این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده (و در کتابهای خود خوانده اند که پیغمبر اسلام به سوی دو قبله نماز می گزارد) و خداوند از اعمال آنها (در مخفی داشتن آیات) غافل نیست.
(سوره بقره آیه 144)

155 - قبله برای هر قومی

ولکل وجهة هو مولیها؛
و هر طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است.
(سوره بقره، آیه 148)

156 - به سمت قبله نماز بخوانید

و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه الحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون؛
از هر جا (و از هر شهر نقطه ای) خارج شدی (به هنگام نماز) روزی خود را به جانب مسجدالحرام کن، این دستور حقی است از طرف پروردگار تو و خداوند از کردار شما غافل نیست.
(سوره بقره آیه 149)