فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

153 - تغییر قبله

سیقول السفهاء من الناس ما ولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم:
به زودی سبک مغزان از مردم می گویند: چه چیز آنها را (مسلمانان را) از قبله ای که بر آن بودند باز گردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خدا است، هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند.
(سوره بقره، آیه 142)

153 - فلسفه و اسرار تغییر قبله

و کذلک جعلناکم امة و سطاً لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقیبة و ان کانت لکبیرة الا علی الذین هدی الله و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤف رحیم:
همان گونه (که قبله شمایک قبله میانه است) شما را نیز امت میانه ای قرار دادیم (که در حد اعتدال، که میان افراط و تفریط است) تا گواه بر مردم باشید و پیامبر هم گواه بر شما و آن قبله ای راکه قبلا بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم که افرادی از پیامبر پیروی می کنند، از آنها که به جاهلیت باز می گردند، مشخص شوند؛ اگر چه این جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود (این را نیز بدانید که نمازهای شما در برابر قبله سابق صحیح بوده) و خدا هرگز ایمان (نماز) شما را ضایع نمی گرداند، زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم مهربان است.
(سوره بقره آیه 143)