فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1635 - نیت نیکو و پاداش آن

قال علی - علیه السلام -:
احسان النیة یوجب المثوبة؛
نیکو کردن نیت (و قصد کارهای خوب) موجب ثواب خواهد شد.
(غرر الحکم، ج 2، ص 1265)

1636 - توفیق در کارها

قال علی - علیه السلام -:
فی الاخلاص النیات نجاح الامور؛
در خالص گردانیدن نیت ها پیروزی و موفقیت در کارها است.
(غرر الحکم، ج 2، حدیث 6510)

1637 - اثر نیت خالص

قال علی - علیه السلام -:
لو خلصت النیات لزکت الاعمال؛
اگر نیت ها خالص شوند عمل ها پاکیزه خواهند شد.
(غرر الحکم، ج 2، حدیث 7578)