فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1634 - بهترین ذخیره ها

قالی علی - علیه السلام -:
افضل الذخائر حسن الضمائر؛
برترین ذخیره ها، نیکویی نیت و صفات ملکات است.
(غرر الحکم، ج 2، حدیث 3524)

1635 - نیت نیکو و پاداش آن

قال علی - علیه السلام -:
احسان النیة یوجب المثوبة؛
نیکو کردن نیت (و قصد کارهای خوب) موجب ثواب خواهد شد.
(غرر الحکم، ج 2، ص 1265)

1636 - توفیق در کارها

قال علی - علیه السلام -:
فی الاخلاص النیات نجاح الامور؛
در خالص گردانیدن نیت ها پیروزی و موفقیت در کارها است.
(غرر الحکم، ج 2، حدیث 6510)