فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1633 - نیت برای نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
لا ینبغی للرجل ان یدخل فی صلاة حتی ینویها و من صلی فکانت نیته الصلاة لم یدخل فیها غیرها قبلت منه اذا کانت ظاهرة و باطنة؛
سزاوار نیست که شخصی وارد نماز شود، مگر با نیت، و کسی که همراه با نیت مشغول نماز شده و نیتی جز نماز ندارد، نماز او قبول است، در صورتی که ظاهر و باطن نمازش برای خدا باشد.
(بحارالانوار، ج 84، ص 377)

1634 - بهترین ذخیره ها

قالی علی - علیه السلام -:
افضل الذخائر حسن الضمائر؛
برترین ذخیره ها، نیکویی نیت و صفات ملکات است.
(غرر الحکم، ج 2، حدیث 3524)

1635 - نیت نیکو و پاداش آن

قال علی - علیه السلام -:
احسان النیة یوجب المثوبة؛
نیکو کردن نیت (و قصد کارهای خوب) موجب ثواب خواهد شد.
(غرر الحکم، ج 2، ص 1265)