فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

150 - نیت پاک و خالصانه بندگان واقعی

انی وجهت وجهی للذی فطرالسموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین؛
(ابراهیم گفت) من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده، من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.
(سوره انعام، آیه 79)

151 - آگاهی خداوند از تمام نیت ها

ان الله علیم بذات الصدور؛
همانا خداوند از (اسرار) درون سینه ها آگاه است.
(سوره آل عمران، آیه 119)

احادیث: