فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1595 - خلوص، شرط سعادت

قال علی - علیه السلام -:
فاز بالسعادة من اخلص العبادة؛
هرکه در عبادت، پاکی و خلوص داشته باشد، به سعادت و نیک بختی نایل آید.
(منتخب الغرر، ص 51)

1596 - عبادت و رستگاری

قال علی - علیه السلام -:
العبادة فوز؛
عبادت رستگاری است.
(غرر الحکم، ج 1، ص 14)

1597 - خلوت و عبادت

قال علی - علیه السلام -:
فی الانفراد لعبادة الله کنوز الارباح؛
گنج های سعات (و سود) ثمره عبادت خداوند در خلوت است.
(غرر الحکم، ج 2، ص 55)