فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1593 - الهام الهی

قال علی - علیه السلام -:
اذا احب الله عبداً الهمه حسن العبادة؛
هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، خوب عبادت کردن را به او الهام نماید.
(منتخب الغرر، ص 50)

1594 - چشم پوشی از محرمات

قال علی - علیه السلام -:
غض الطرف عن المحارم الله افضل عبادة؛
چشم پوشی از محرمات خدا برترین عبادت است.
(منتخب الغرر، ص 51)

1595 - خلوص، شرط سعادت

قال علی - علیه السلام -:
فاز بالسعادة من اخلص العبادة؛
هرکه در عبادت، پاکی و خلوص داشته باشد، به سعادت و نیک بختی نایل آید.
(منتخب الغرر، ص 51)