فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1592 - نتیجه عبادت

قال علی - علیه السلام -:
غایة العبادة الطاعة؛
نهایت عبادت و بندگی، فرمانبرداری، (از دستورات خدا) است.
(منتخب الغرر، ص 51)

1593 - الهام الهی

قال علی - علیه السلام -:
اذا احب الله عبداً الهمه حسن العبادة؛
هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، خوب عبادت کردن را به او الهام نماید.
(منتخب الغرر، ص 50)

1594 - چشم پوشی از محرمات

قال علی - علیه السلام -:
غض الطرف عن المحارم الله افضل عبادة؛
چشم پوشی از محرمات خدا برترین عبادت است.
(منتخب الغرر، ص 51)