فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1588 - رسیدن به مقام قرب

قال علی - علیه السلام -:
ما تقرب متقرب بمثل عبادة الله؛
هیچ صاحب قربی به چیزی مانند عبادت خدا، به مقام قرب نرسیده است. (منتخب الغرر، ص 48)

1589 - عبادت خالص

قال علی - علیه السلام -:
العبادة الخالصة ان لا یرجوا الرجل الا ربه و لا یخاف الا ذنبه؛
عبادت خالص و بی ریا آن است که شخص، به غیر پروردگارش امیدوار نباشد و جز از گناهش ترسان نباشد.
(منتخب الغرر، ص 49)

1590 - برترین عبادت

قال علی - علیه السلام -:
افضل العبادة سهر العیون بذکر الله سبحانه؛
برترین عبادت شب زنده داری و به یاد خداوند مشغول بودن است.
(منتخب الغرر، ص 49)