جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1586 - سعادتمند کیست؟

قال علی - علیه السلام -:
السعید من اخلص الطاعة؛
سعادتمند کسی است که که در عبادت و طاعت مخلص باشد.
(مشکوة الانوار، ص 11)

1587 - جایگاه عبادت

قال علی - علیه السلام -:
لا عبادة کاداء الفرائض؛
هیچ عبادتی مانند انجام واجبات نیست.
(منتخب الغرر، ص 48)

1588 - رسیدن به مقام قرب

قال علی - علیه السلام -:
ما تقرب متقرب بمثل عبادة الله؛
هیچ صاحب قربی به چیزی مانند عبادت خدا، به مقام قرب نرسیده است. (منتخب الغرر، ص 48)