فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1574 - عبادت و حرام خواری

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
العبادة مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل؛
عبادت کردن با حرام خواری، مثل بنا کردن ساختمان بر روی شن است.
(بحارالانوار، ج 84، ص 258)

1575 - عبادت در خفا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اعظم العبادة اجراً اخفاها؛
پاداش عبادتی که مخفی تر باشد، بیشتر است.
(بحارالانوار، ج 70، ص 251)

1576 - اندیشیدن در امور خداوند

قال الصادق - علیه السلام -:
لیست العبادة کثرة الصلوة والصوم انما العبادة التفکر فی امر الله؛
زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن عبادت نیست، بلکه اندیشیدن در امر خداوند عبادت است.
(میزان الحکمة، ج 7، ص 543)