فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

147 - معبودی جز او نیست

ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی ء فاعبدوه و هو علی کل شی ء وکیل؛
این پروردگار من و شما است که معبودی جز او نیست و آفریننده همه چیز است پس او را پرستش کنید و او نگهبان هر چیز است.
(سوره انعام، آیه 102)

148 - راه راست در عبادت خداست

ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم؛
همانا خداوند پروردگار من و شما است پس او را عبادت کنید که این راه راست است.
(سوره آل عمران، آیه 51)

احادیث