فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

143 - نماز و آیین مستقیم

و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة و ذلک دین القیمة؛
در حالی که به آن ها دستوری داده نشده بود، جز این که خدا را خالصانه پرستش کنند، از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند، و زکات را ادا کنند و این است آیین مستقیم و صحیح و پایدار.
(سوره بینه، آیه 5)

144 - عبادت فقط برای خدا

انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه واشکروا له الیه ترجعون؛
شما به جای خداوند، بت هایی (از سنگ و چوب) را می پرستید و دروغی به هم می بافید آن هایی را که پرستش می کنید، مالک هیچ رزقی برای شما نیستند؛ روزی را تنها نزد خدا بجویید و او را پرستش کنید و شکر او را به جا آورید که به سوی او بازگشت داده می شوید.
(سوره عنکبوت آیه 17)

145 - پرستش خداوند

ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین؛
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو مدد می جوییم ما را به راه راست هدایت کن؛ راه کسانی که بر آنان نعمت داده ای نه آنان که مورد خشم تواند و نه گمراهان.
(سوره فاتحه، آیات 7-5)