فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل بیست و پنجم: اهمیت و آثار عبادت

آیات:

140 - نتیجه ترک عبادت

... ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین؛
آنان که از عبادت خدا تکبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت.
(سوره غافر، آیه 60)